Grundträning - Kihon

Kihon 基本, eller grunder på svenska, i Shorinji Kempo är indelade i sex huvudgrupper. Det finns dessutom en sjunde grupp kallad shuhō 守法 (försvarsmetoder) men dessa tränas inte som separata tekniker. All träning av tekniker byggs upp av dessa delar, som ofta tränas i ensam form. I kihonträning jobbar vi med fotarbete, kroppspositioner, hand- och bentekniker etc.

Tai gamae 体構え (kroppspositioner)
Fujinhō 布陣法 – inbördes position, 3 typer
Byakuren hachi jin 白蓮八陣 – grupp med 8 olika kroppspositioner
Giwa kyu jin 義和九陣 – grupp med 9 olika kroppspositioner

Sokui hō 足位法 (fotposition)
Ichi 位置 – fötternas placering (8 tekniker)
Tachi kata 立方 – sätt att stå (8 tekniker)

Umpo hō 運歩法 (fotarbete)
De ashi 出足 – steg framåt (8 tekniker)
Hiki ashi 引足 – steg bakåt (8 tekniker)
Yoko ashi 横足 – steg åt sidan (6 tekniker)
Tenkai ashi 転回足 – vändningar (4 tekniker)

Tai sabaki 体捌き (kroppsrörelse)
Taishin 退身 – kroppsrörelse bakåt (5 tekniker)
Irimi 入身 – kroppsrörelse inåt/framåt (6 tekniker)
Kaishin 開身 – öppna kroppen (3 tekniker)
Furimi 振身 – pendla kroppen (4 tekniker)
Kusshin 屈身 – ducka (2 tekniker)
Tenshin 転身 – kroppsvridning (8 tekniker)
Kaiten shin 廻転身 – rulla kroppen (4 tekniker)

Kōgi 攻技 (offensiva tekniker)
Te no waza 手の技 – handtekniker (46 tekniker)

Tsuki te 突手
(slag*)
Tsuki kata 突方
(slagmetoder)
7 metoder
Waza 技
(tekniker)
Chokusen 直線
(raka)
Choku zuki 直突
(raka slag)
3 tekniker
Kagi zuki 鈎突
(krokslag)
4 tekniker
Kyokusen 曲線
(cirkulära)
Furi zuki 振突
(svingslag)
6 tekniker
Henka zuki 変化突
(speciella slag)
3 tekniker
Uchi te 打手
(slag*)
Akken uchi 握拳打
(slag med knuten näve)
6 tekniker
Kaishu uchi 開手打
(slag med öppen hand)
6 tekniker
Wantō uchi 腕刀打
(underarmsslag)
3 tekniker
Kiri te 切手
(skärande hand)
3 tekniker
Hiji ate 肘当
(armbågstöt)
5 tekniker

* Tsuki 突 innebär, i princip, slag som utföres med kroppsvridning. Uchi 打 däremot är mer av ett snärtigt slag som utföres enbart med armrörelse.

Ashi no waza 足の技 – bentekniker (36 tekniker)

Keri ashi 蹴足
(sparkar)
Keri kata 蹴方
(sparkmetoder)
15 metoder
Keri waza 蹴技
(sparktekniker)
Chokusen 直線
(raka)
6 tekniker
Kyokusen 曲線
(cirkulära)
4 tekniker
Kari ashi 刈足
(meja ned/svepa)
5 tekniker
Fumi ashi 踏足
(stamp)
3 tekniker
Hiza ate 膝当
(knästöt)
3 tekniker

Karada no waza 体の技- kropptekniker (5 tekniker)

Zu tsuki  頭突
(skallning)
3 tekniker
Tai atari 体当
(kroppsattack)
2 tekniker

Bōgi 防技 (försvarstekniker)
Te ashi ni yoru bōgi 手足による防技 – försvar med armar och ben (21 tekniker)
Tai sabaki ni yoru bōgi 体捌きによる防技 – försvar med kroppsrörelse (8 tekniker)

Shuhō 守法 (försvarsmetoder)
Kagite shuhō 鈎手守法
Tsuitate shuhō 衝立守法
Sankaku shuhō 三角守法
Konoha shuhō 木葉守法
Chōji shuhō 丁字守法
Kubi jime shuhō 首締守法
Hagai shuhō 羽交守法